Algemene voorwaarden – Privacy – Cookies

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Offertes zijn 30 dagen geldig behoudens anders schriftelijk overeengekomen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en verwijzen standaard naar de prestaties tijdens de kantooruren. Voor gepresteerde uren na 20u, na 22u of tijdens het weekend zal een toeslag in rekening worden gebracht, deze toeslag wordt verrekend in de factuur.

2. Een door de opdrachtgever voor akkoord bevestigde offerte wordt onmiddellijk een overeenkomst waarvoor onderhavige voorwaarden gelden. De overeenkomst is geldig voor beide partijen, vanaf het moment van ondertekening van de offerte door de bevoegde personen, tot het moment van oplevering zoals vermeld in de offerte.

3. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van onze overeenkomsten. Afwijkende en bijkomende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk bevestigd werden door de bevoegde personen en uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze werden toegestaan.

4. Facturerings- en betalingsvoorwaarden

a. Betaling vindt plaats via een door Vokans elektronisch opgestelde factuur, tenzij anders overeengekomen. Facturen worden elektronisch doorgestuurd naar een door de opdrachtgever gekozen mailadres.

b. Een factuur wordt geheel of gedeeltelijk opgesteld op het moment van ondertekening van de overeenkomst, of ten laatste de dag voor de start van de overeenkomst.

i. Geheel en voorafgaandelijk bij een duidelijke vooraf afgesproken doorlooptijd en/of vastgelegde prestaties.

ii. Gedeeltelijk (40% voorafgaandelijk, 30% tussentijds en 30% bij oplevering) bij een vooraf afgesproken doorlooptijd van meer dan 3 maand en/of vastgelegde prestaties van meer dan € 8.500.

c. De betaling van ontvangen facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de vermelde factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

d. Bij een eerste aangetekende aanmaning, levert elke onbetaald gebleven factuur op de vervaldag en zonder gegronde reden maandelijkse verwijlintresten op van 1 %. 

Bij een tweede aangetekende aanmaning wordt daarenboven bij (gedeeltelijke) niet-betaling van de factuur een verhoging doorgevoerd van 10%, met een minimum van 75 euro. 

Alle kosten die voortvloeien uit niet-betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

e. Onze tarieven zullen, indien van toepassing, jaarlijks in januari aangepast worden, conform de stijging van het indexcijfer in de voorafgaande maand december.

f. Alle klachten omtrent onze facturen dienen ons binnen 8 dagen na factuurdatum toegezonden te worden, zoniet wordt de factuur beschouwd als aanvaard.

5. Via onze kwaliteitssystemen én telkens in functie van de specifieke samenwerkingsovereenkomst en de wettelijke mogelijkheden gaan wij bij subsidiërende overheden en/of fondsen na in welke mate u van bepaalde financiële voordelen kan genieten.

6. Annuleringsvoorwaarden

a. Na ondertekening van de overeenkomst geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan  worden. 

b. Bij annulering van collectieve modules van de overeenkomst wordt geen schadevergoeding aangerekend indien wij hier minstens 10 werkdagen vooraf van op de hoogte werden gebracht.

c. Bij annulering van individuele modules van de overeenkomst wordt geen schadevergoeding aangerekend indien wij hier minstens 5 werkdagen vooraf van op de hoogte werden gebracht.

d. De afgesproken kost uit de overeenkomst voor hetzij de geannuleerde collectieve module, hetzij de individuele module wordt integraal gefactureerd.

e. Het opnieuw inplannen van een geannuleerd moment gebeurt steeds in onderling overleg en na goedkeuring door beide partijen.

7. Geschillenregeling

a. Bent u niet tevreden of heeft u klachten over onze werking, dan heeft u het recht om dit te melden via het meldingsformulier:

Meldingsformulier West- en Oost-Vlaanderen

Meldingsformulier Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

b. Onze verkopen en onze rechtsbetrekkingen worden beheerst door de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden vermeld in bestelbrieven, overeenkomsten, offertes en/of orderbevestigingen.

c. In geval van betwisting om het even welke reden en welke ook de plaats van de uitvoering is, zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze bevoegdheidsclausule is enkel in ons belang bedongen en wij kunnen er derhalve afstand van doen als wij dat nuttig vinden.

 

 

PRIVACYVERKLARING KLANTEN EN BEGUNSTIGDEN

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen open en transparant zijn over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd. Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk het privacybeleid van Vokans vzw. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen.

Vokans vzw is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vokans vzw
Haachtsesteenweg 579
1030 Schaarbeek
België
Ondernemingsnummer: 0442.997.020

 

1. Welke gegevens houden we bij?

Vokans vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam en voornaam
 • geslacht
 • functie
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • handtekening

Specifiek voor begunstigen vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we extra verwerken:

 • Gegevens en documenten gerelateerd aan de dienstverlening, waaronder maar niet beperkt tot: intakeformulier, interne registratie, actieplan, CV, bewijs van deelname, tevredenheidsmeting, aanwezigheidslijst, en getuigenis.

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we uw gegevens?

Vokans vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en/of goederen bij u te leveren
 • om uw betaling af te handelen (enkel voor klanten)
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u onze nieuwsbrief te verzenden.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op de door u ondertekende  overeenkomst,  dan  wel  op  een  wettelijke  verplichting of op een gerechtvaardigd belang.  In het gevel van begunstigden beroepen we ons in specifieke gevallen op toestemming.

 

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Vokans vzw neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Vokans vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

5.  Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:
U heeft het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden.

Recht op meeneembaarheid:
Wanneer Vokans vzw uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft u recht op de overdracht van een kopie van uw gegevens voor uzelf of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die u bij ons heeft ingediend.

Recht op correctie:
U heeft het recht om een correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

Recht op wissen:
U heeft te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Vokans vzw zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties:

 • u heeft een lopende offerteaanvraag
 • u heeft een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd is
 • u heeft een openstaande schuld bij Vokans vzw, ongeacht de betalingsmethode
 • u geniet/genoot een gesubsidieerde dienstverlening
 • als u gebruik hebt gemaakt van onze diensten, bewaren we uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw transactie voor de boekhoudregels.

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang:
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van Vokans vzw. Vokans vzw zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

Recht op beperking:
U heeft het recht om te vragen dat Vokans vzw de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

 • als u bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van Vokans vzw, beperkt Vokans vzw alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
 • als u beweert dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Vokans vzw elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
 • als de verwerking onwettig is, kan u zich verzetten tegen het wissen van uw persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens
 • als Vokans vzw de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor uw verdediging tegen rechtsvorderingen.

U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) Alexis Bayet.
Deze functionaris is gevestigd in de Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel en is bereikbaar via e-mail: dpo@acv-csc.be.

Indien u vragen heeft kan u zich wenden tot onze stafmedewerker kwaliteit (veerle.depelsmaecker@vokans.be) of onze DPO.

Bij gebrek aan een oplossing heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

GBA
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Vokans vzw verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Uw gegevens zullen nooit buiten Vokans vzw voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild.

 

7. Beveiliging van uw gegevens

Vokans vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dpo@acv-csc.be.

 

8. Updates privacyverklaring

Deze tekst is opgemaakt op 11/12/2018.  Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

 

 

COOKIES

Vokans maakt gebruik van technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies”, om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de functies biedt die je ervan verwacht. Cookies zijn kleine bestanden die wij naar je computer sturen en waar we later naar kunnen teruggrijpen. Cookies helpen ons je gebruikservaring op onze website zo vlot en relevant mogelijk te maken. Ze tonen ons wat bezoekers op deze website doen, en dat helpt ons de algemene ervaring voor iedereen te verbeteren.

 

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies: Deze zijn essentieel om de correcte werking van de website te waarborgen.

Cookienaam: cookie_notice_accepted
Nodig voor de cookie notificatie en acceptatie.

Cookienaam: wordpress_logged_in
Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.

Cookienaam: wp-settings-3
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn Is nodig voor de werking van de website.

Cookienaam: wp-settings-time-3
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn Is nodig voor de werking van de website.

Cookienaam: wordpress_sec
Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.

Cookienaam: wordpress_test_cookie
Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

 

 • Analytische cookies: Deze anonieme cookies van Google Analytics verzamelen anonieme informatie over de manier waarop bezoekers omgaan en reageren op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.

Cookienaam: _ga
Gebruikt door Google Analytics. Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookienaam: _gat
Gebruikt voor het beperken van het aantal internetverzoeken.

Cookienaam: _gid
Gebruikt door Google Analytics. Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

Deze website maakt GEEN gebruik van:

 • Niet geanonimiseerde analytische cookies: Andere websites gebruiken deze cookies om meer informatie te verzamelen over de achtergrond van de bezoeker zoals locatie, leeftijd ed.

 

 • Marketing en advertising cookies: Andere websites gebruiken deze cookies om bezoekers te volgen zodat ze gerichte advertenties kunnen weergeven die relevant zijn voor die specifieke bezoeker.

 

 

Hoe is Google Analytics ingesteld op deze website?

Vokans gebruikt volledig geanonimiseerde Google Analytics-cookies om een beeld te krijgen van het bezoekersverkeer en zo de website verder te optimaliseren. Al deze gegevens worden door Google Analytics volledig anoniem verzameld en opgeslagen door het maskeren van het laatste octet van het iP-adres. Deze gegevens worden enkel intern verwerkt en worden met niemand gedeeld, ook niet met andere Googlediensten. Tevens maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

 

Cookies verwijderen:

Als je bestaande cookies op je computer wil verwijderen, kijk dan in de handleiding van je browser door op “Help” te klikken in het menu van je browser. Let op: Als je onze cookies verwijdert of het installeren van cookies tegenhoudt, kan de toegang tot of het gebruik van bepaalde delen of functies van onze website geblokkeerd worden.

 

Links naar externe websites?

Onze website bevat links naar andere websites die onafhankelijk functioneren en die niet door ons gecontroleerd worden. Wij voorzien deze links uitsluitend om je meer en beter te kunnen informeren. Andere websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy-beleid. We raden je aan ze eerst even te lezen bij je eerste bezoekje. Vokans is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt door deze externe websites en verbind zich niet met de inhoud hiervan.

Bij het raadplegen van onze website ga je akkoord met bovenstaande bescherming van je persoonlijke levenssfeer.