Werkgevers getuigen

Werkgevers waarderen onze expertise in HR, coaching & consultancy

“De meeste groepen zijn na de coachings dolenthousiast en blij met de ervaring"

AZ Jan Palfijn Gent

AZ Jan Palfijn Gent is een middelgroot ziekenhuis dat streeft naar kwaliteitsvolle, toegankelijke en
betaalbare zorg voor iedereen.

Ine Scheerder is HR project- en procesmanager, en kwam voor het eerst in aanraking met VOKANS toen ze VTO-verantwoordelijke was.

“We hadden een eerste contact, toen ik op zoek was naar een taalcoach. Dit is nadien uitgebreid
naar individuele jobcoaching en nu zelfs tot teamcoaching over topics zoals omgaan met
verandering, communicatie binnen het team en dergelijke. Bij het eerste contact hadden we
meteen een goed gevoel en vooral veel vertrouwen in coach Patrick. De aanpak is naar mijn
aanvoelen professioneel.

Ine Scheerder omschrijft de samenwerking en de resultaten hiervan als volgt:

“De meeste groepen zijn na de coachings dolenthousiast en blij met de ervaring. Ook de
leidinggevenden zijn zeer tevreden en voelen echt een verschil. De medewerkers die individuele
coaching krijgen, zijn blij met deze kans en gaan er voluit voor. Zoals de Vokans-coach, Patrick
het zegt, de kracht zit hem deels in het feit dat hij extern is en dus ‘voorbij komt en gaat’. Dit is
een meerwaarde voor psychologische veiligheid binnen het team. Iemand zonder gekleurde
blik.”

De samenwerking met Vokans kort samengevat:

“De menselijkheid en laagdrempeligheid staat centraal. Vokans is altijd bereid om ons bij te staan
en ook eerlijk te zijn en te sparren. Heel fijn dat ik na een intake gesprek nog even open en eerlijk
kan terugkoppelen.”

“Kennis en voeling met de zorgsector“

De Mick - Zorgcentrum

De Mick zorgcentrum bestaat uit een woonzorgcentrum en is een vergunde zorgaanbieder, De Vrije Vlinder, die mensen met niet aangeboren hersenletsel huisvest.

Hun voorziening bestaat inmiddels meer dan 100 jaar en bouwt op stevige fundamenten die garant staan voor een hoge kwaliteit van zorg.

Roeland Decraene, operationeel directeur van De Mick, vertelt over de samenwerking met Vokans.

Waarom heeft De Mick gekozen om de coachings en trainingen van Vokans in te schakelen?

Door een vernieuwd organogram werd de functie van leefgroepverantwoordelijke omgevormd tot afdelingsverantwoordelijke. Dit gaat niet enkel over de naam van de functie, maar ook over wijzigingen in het takkenpakket en de verantwoordelijkheden.

Om dit nieuwe project en de 5 afdelingsverantwoordelijken alle kansen op slagen te bieden, wilden we een gepast opleidingstraject voorzien, waarbij de verantwoordelijken zowel collectief als individueel een tijdlang gevolgd worden om stapsgewijs te groeien en zo voldoende gewapend hun takenpakket uit te voeren.

VOKANS gaf ons met de begrippen continuïteit, duurzaamheid, rendement en zekerheid voldoende garanties om ons doel te bereiken. Maatwerk was hierbij voor ons cruciaal.

Welke thema’s worden behandeld in het groeitraject?

In een vijftal sessies, die een combinatie waren van collectieve terugkommomenten en individuele coaching momenten kwamen volgende items aan bod:

•  Communicatie
•  Leiderschapsstijlen
•  Motiveren
•  Luisteren
•  Feedback geven
•  Omgaan met conflicten
•  Moeilijke gesprekken voeren
•  Probleemoplossend handelen

Welke resultaten ziet u na het groeitraject?

De medewerkers vertellen dat ze na verloop van de eerste sessies een beter inzicht hebben in het eigen handelen, in hun valkuilen en kwaliteiten. De medewerkers zijn zich meer bewust van hun plaats in de omgeving en kijken met een meer open vizier naar situaties. Ze ontdekten het belang van timemanagement. De ganse opleiding is een grote hulp geweest op professioneel vlak en voor hun persoonlijk ontwikkeling.

Wat typeert de samenwerking met Vokans?

•  Persoonlijke aanpak op maat van de groep en het individu.
•  Interactief en praktijkgericht
•  Kennis en voeling met de zorgsector
•  Open en transparantie
•  Vertrouwde, veilige omgeving

Wat gebeurde er na afloop van het traject?

De deelnemers waren enthousiast en stelden de vraag om het traject verder te zetten. De directie heeft opnieuw een engagement gevraagd aan VOKANS om de 5 afdelingsverantwoordelijken verder op te volgen en te begeleiden. Dit nieuwe engagement toont duidelijk de meerwaarde van het traject.

“De beste training sinds jaren.“

ViskoTeepak

ViskoTeepak is wereldwijd één van de voornaamste fabrikanten van kunstdarmen voor de verwerking en verpakking van o.a. gerookt vlees, worsten, gevogelte en zuivelproducten.
De site Lommel telt 300 medewerkers die in volcontinu systeem ons product vervaardigen.

Hieronder vertelt Geert Verhoeven, HR-manager, over het leiderschapsproject dat Vokans bij Viskoteepak georganiseerd heeft:

“Leiderschap op de werkvloer is voor ons een belangrijke hoeksteen. Het is bepalend voor een goed sociaal klimaat; de juiste mix van aansturing en motivatie. Vokans heeft in co-creatie met ons productie- en HR-management een opleidingsplan uitgewerkt dat tailormade inspeelt op de specifieke ontwikkelingsnoden van onze teamleaders hun leiderschap-skills. Vokans voorzag een ervaren trainer-coach die alle teamleaders onderdompelde in allerhande methodieken en handvaten om als sterkere leiders uit de training te komen. De meerdaagse opleiding werd gespreid over meerdere maanden, zodat elke deelnemer in de tussentijd kon werken aan een persoonlijk actieplan. Feedback van onze teamleaders zoals ‘de beste training sinds jaren’ en ‘dit hadden we al eerder moeten gekregen hebben’ spreekt voor zich.

Tot slot is het ook belangrijk om mee te geven dat er een goede procesbewaking is bij het Vokans-team. Vanaf het aangeven van de leerbehoefte is Vokans actief aan het werk gegaan om een gepast aanbod vorm te geven. Vokans zorgde voor de nodige voorbereidingstijd en voorzag een eindevaluatie.”

"De samenwerking met Vokans is gepersonaliseerd: op maat van onze organisatie."

Laboratoria Wolfs - Nederlands op de werkvloer

We kozen ervoor om Vokans in te schakelen om de werknemers de kans te geven de rijke woordenschat van de Nederlandse taal beter te kennen, te begrijpen, te kunnen toepassen en te interpreteren. De thema’s zijn in functie van de job, de nijverheid, de sector en het dagelijks leven.

We zien dat mensen sterker worden in hun taalgebruik: ze kunnen preciezer antwoorden en vooral met meer zelfvertrouwen wetende dat fouten maken mag.

De samenwerking met Vokans is gepersonaliseerd: op maat van onze organisatie. We zijn erg tevreden van de samenwerking.

“Wij hebben gekozen voor Vokans omdat ze heel pragmatisch en op een persoonlijke manier inspelen op de noden van onze medewerkers"

Kim's Chocolates

Kim’s Chocolates is een chocolade verwerkend bedrijf en stelt 180 medewerkers terecht, afkomstig uit wel 29 verschillende landen.

Wij hebben gekozen voor Vokans omdat ze heel pragmatisch en op een persoonlijke manier inspelen op de noden van onze medewerkers. Dit kan gaan op het vinden van een persoonlijke balans tussen werk en privé, problemen die ervaren worden op de werkvloer in het kader van bepaalde beperkingen zoals dyscalculie of een taalcoaching voor nieuwe anderstalige medewerkers. Vokans richt zich heel specifiek op het vakjargon die medewerkers nodig hebben op de vloer.

Anja Pelgrims
HR Director

"Er werd ook heel veel aandacht geschonken aan de inhoud van haar job maar ook hoe ze persoonlijke hindernissen aan het overwinnen was”

Gemeente Puurs-Sint-Amands

Na een succesvolle begeleiding van Vokans vzw heeft Veerle mooie resultaten verwezenlijkt als digicoach bij gemeente Puurs-Sint-Amands. Haar hulpverlening is onmisbaar geworden voor de digitale ondersteuning van de inwoners.

Veerle startte met een begeleidingstraject bij Vokans om haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkennen. Samen met haar Vokans-coach, Wim Van Moer, ging ze op zoek naar een stageplaats. Zo vond ze de ideale stageplek bij de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Hieronder beschrijft Maryke De Merechy, stagebegeleider van Veerle, hoe de begeleiding in zijn werk ging.

Welke ondersteuning kregen jullie van Vokans tijdens de stage?

In eerste instantie werd er een verkennend gesprek georganiseerd via Teams om Veerle voor te stellen. Hier werd direct zeer open gecommuniceerd over de sterktes en de uitdagingen van Veerle. Op deze manier wisten we ook zeer duidelijk waar we moesten rekening mee houden bij het geven van taken tijdens de stage.

Verder kregen we enkele keren bezoek van Wim om de opvolging van Veerle te doen. Hier werd ook heel veel aandacht geschonken aan de inhoud van haar job maar ook hoe ze persoonlijke hindernissen aan het overwinnen was.

Hoe hebben jullie de samenwerking met Vokans ervaren?

Zeer positieve ervaring mede ook omdat Veerle een zeer gedreven stagiaire is. Bij vragen konden we ook steeds terecht bij Wim. De antwoorden op mail werden zeer snel gegeven. TOP!

Hoe is Veerle in de rol van digicoach gestapt?

Veerle is als digicoach bij ons ingezet aangezien haar ruime kennis in deze materie. Dit is nu al een zeer geslaagd project. Senioren, mensen uit kansengroepen, alle burgers met digitale vragen worden door haar op een zeer geduldige manier verder geholpen.

"Een zeer aangename samenwerking die zich echt toespitst op onze eigen bedrijfsgerelateerde uitdagingen"

Keolis

Keolis is een marktleider in het bezoldigd personenvervoer in België. Vokans werkt samen met Keolis Autobusbedrijf Bronckaers om hun medewerkers te ondersteunen en versterken.
Zo organiseren we:

  • Ervaringsbewijs opleider/begeleider: ter officiële erkenning als mentor
  • Individuele coachingstrajecten
  • Collectieve training over werken in team

De stelplaatsverantwoordelijke van Hamont, Rudi Valkeneers, doorliep dit volledige traject bij Vokans. Als verantwoordelijke ziet hij toe op de goede gang van zaken en zorgt hij ervoor dat zijn twintig collega’s zich goed voelen op de werkvloer.

Hieronder vertelt hij over zijn ervaring:

Wat maakt dat u gekozen heeft om van start te gaan met een traject bij Vokans?

Omdat je toch regelmatig tegen problemen aanloopt in de omgang met collega’s of in bepaalde situaties.

Welke thema’s werden behandeld die relevant waren voor u?

  • Omgang met moeilijke karakters. Hoe doe je dat?
  • Karakterbepaling a.d.h.v. een kleurencode: door een aantal vragen te beantwoorden, val je in een bepaalde kleurencode en leer je welk karakter jou typeert.
  • Door gesprekken onderling leer je hoe anderen in bepaalde situaties reageren, en hoe het eventueel beter kan. Er werd ook ingegaan op individuele problemen die zich op de stelplaats voordeden.

Hoe heeft u het traject bij Vokans ervaren? Wat is u bijgebleven?

Het was een leerrijke ervaring. De ontleding van het eigen karakter waardoor de aandachtspunten naar boven kwamen, is me bijgebleven. Het was een aangename manier van lesgeven en de coach nam de tijd om dieper op bepaalde problemen in te gaan.

Zelfs na de opleiding kan ik terecht bij mijn contractpersoon van Vokans, om bijkomende hulp en raad te vragen om een probleem aan te pakken.

Welke resultaten ziet u na het traject bij Vokans?

Door de opleiding kan ik beter met moeilijke karakters en situaties omgaan. Door dingen anders en duidelijker te verwoorden en problemen te durven benoemen, merk ik in gesprekken dat personen dikwijls tot inzicht komen.

Wat typeert de samenwerking met Vokans?

Een zeer aangename samenwerking die zich echt toespitst op onze eigen bedrijfsgerelateerde uitdagingen en zich niet beperkt tot het algemene.

“Een super professionele begeleiding door een persoon met héél veel ervaring”

Beltaste NV

Beltaste NV is een Belgische producent van diepgevroren snacks voor foodservice, retail en B2B.
Als nieuw aangestelde COO sinds 2021, volgt Werner Pinxten bij Vokans de opleiding leiderschap voor management en directie, een opleiding met collectieve en individuele coaching sessies.
Onze coach, Janique Restiaens, staat de deelnemers met raad en daad bij. Ze gaat gericht aan de slag en spitst zich toe op real-life situaties waarmee de directie in aanraking komt. De directieleden krijgen de tools aangereikt om een goede omgang in het team te bevorderen, spanningen aan te pakken en om te gaan met weerstand.

Dankzij de coachings ziet Werner een veranderde houding in zijn team en heeft hij de aangereikte handvaten kunnen toepassen om zijn eigen manier van leidinggeven onder de loep te nemen.

Een paar complimenten over de opleiding:

  • “Zéér positief; elke aangereikte handvat trachten toe te passen”
  • “Een super professionele begeleiding door een persoon met héél veel ervaring”
  • “Zeker een toegevoegde waarde in mijn huidig functioneren”

“Volledig afgestemd op de noden van de medewerkers, vlot in te plannen en praktisch toepasbaar”

ZNA - Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Bij Vokans zijn we zeer trots dat we samen met ZNA het opleidingsaanbod ‘Trots en positiviteit’ op poten hebben gezet!
Met het nieuwe aanbod gericht op de medewerkers van de facilitaire diensten, willen Vokans en ZNA de medewerkers ondersteunen en versterken, steeds met een positieve insteek en met waardering van de collega’s.

“Volledig afgestemd op de noden van de medewerkers, vlot in te plannen en praktisch toepasbaar”, zo omschrijft Veerle Koks, HR specialist leren en ontwikkelen bij ZNA, het nieuwe aanbod van opleidingen.
“De opleidingen zitten boordevol tips, gebaseerd op situaties die zich écht op de werkvloer voordoen. De trainers werken ook graag met de voorbeelden en vragen van de werknemers.”*

Bij ZNA gingen we aan de slag met opleidingen zoals ‘omgaan met stress’, ‘goed leren communiceren’, ‘omgaan met persoonlijk gemis, verdriet en rouw’ en ‘opfrissing arbeidsreglement’.

* Zoë & Andy (ZNA), 2022, p.26

“Het is echt een verademing dat dit project bestaat. Ik ben fan.”

Ahold Delhaize

Soms vallen puzzelstukjes op hun plaats. Vraag maar aan Steven Vanpoucke, supermarktmanager bij Ahold Delhaize, met enkele filialen van Albert Heijn in zijn beheer. Albert Heijn stimuleert haar personeel om optimaal gebruik te maken van externe begeleidingsopties. Zo kwam Vokans met ‘gespecialiseerde jobcoaching’ in de picture. Steven zag hierin een grote kans voor zijn nieuwe teamleader Sven.

Het is allesbehalve evident om plots aan de slag te gaan in de rol van teamleader: welke leiderschapskwaliteiten ga je immers aanmeten? Manager Steven ging in een eerlijk en open gesprek met teamleader Sven na welke matches er al zijn met zijn rol als leidinggevende en waar er nog ontwikkelingspunten lagen. Samen kwamen ze overeen om voluit te gaan voor de ondersteuning van Vokans.

En zo kwam Luc, een ervaren coach van Vokans, in beeld. Hij zorgde er direct voor dat Sven wist welke kwaliteiten hij kon inzetten: wat zijn z’n eigen waarden, normen, vaardigheden? Welke competenties zijn er nodig voor de rol van teamleader? Hoe matcht dit alles met de verwachtingen binnen Albert Heijn? Luc vertrok steeds vanuit de persoon van Sven. Je zou immers kunnen stellen dat je een andere teamleader kopieert en je de job zo snel eigen maakt. Dat werkt echter niet op langere termijn: je moet steeds vanuit je eigen vaardigheden vertrekken om je goed te voelen, zowel op het werk als privé.

Luc linkte bepaalde tools aan het persoonlijke verhaal en de ontwikkelingspunten van Sven, die Sven onmiddellijk kon uittesten. Het geleerde werd zo onmiddellijk in de praktijk gebracht, wat vaak het beste resultaat geeft. De persoonlijke, individuele aanpak van Luc zorgt ervoor dat Sven rust heeft gevonden. Lucs neutrale, externe positie maakte ook dat hij zich niet geremd voelt, en hij verder kan bouwen. Bewust en onbewust haalt hij herinneringen op uit zijn coaching met Luc, wat zeer fijn is om te horen.

Gespecialiseerde jobcoaching heeft Sven echt gelanceerd. Daarnaast is hij nog een stuk zoekende, wat normaal is: de doorgroei naar een nieuwe functie heeft tijd en ruimte nodig. Doordat Sven ook na de begeleiding met de verschillende tools verder kan, maakt dat hij kan blijven groeien.

Mijn rol in dit verhaal? Er zijn wanneer Sven dit van mij verwachtte. Ook als er zaken waren waar Luc en Sven tegenaan liepen, kwam ik af en toe in beeld. Het is echt een verademing dat dit project bestaat. Daarnaast is het een volledig gesubsidieerde service. Ik ben fan!

Steven Vanpoucke
Supermarktmanager Ahold Delhaize

“De bewustwording van een goed onthaal wordt zowel bij leidinggevende als mentor scherp gesteld.”

Jan Yperman Ziekenhuis

“Bij Jan Yperman krijgen we heel wat nieuwe medewerkers en studenten over de vloer. Het is belangrijk dat we hen een aantrekkelijk, kwalitatief en professioneel onthaal kunnen bieden zodat ze zich vlot kunnen inwerken en ze zich thuis voelen. Een investering die we in de vorm van een training mentorschap kunnen realiseren. En zo begint de samenwerking met Vokans!

De impact op personeelsbeleid is echter tweeledig: enerzijds zijn er inderdaad de nieuwe medewerkers die begeleid worden, anderzijds worden ook onze mentoren gesterkt. Waar zij vroeger meer handelden uit buikgevoel om collega’s te ondersteunen, krijgen zij nu praktische én theoretische tools waarmee ze hun begeleiding kunnen onderbouwen.
De theoretische onderbouw is van groot belang voor de leidinggevenden, die ook betrokken worden bij de training. Doordat beide schakels door een andere bril kijken, krijg je nieuwe, interessante perspectieven. Een mooie balans tussen theorie en praktijk.
In de training fungeert coach Sandra als neutraal klankbord voor beide partijen apart. Als mentor communiceer je bijvoorbeeld sommige zaken niet zo snel aan je leidinggevende, maar is daar in vertrouwelijke kring wel ruimte voor. Zo krijgen we heel wat waardevolle feedback vanuit de training.
Bovendien wordt de bewustwording van een goed onthaal bij beide partijen scherp gesteld. Op die manier creëren we een uniform onthaalbeleid waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan.
De training is dus allesbehalve een losstaand initiatief: de handvaten geven een structuur die we over de ganse lijn willen doortrekken op de werkvloer!”

Liesbeth Verbanck
Vormingscoördinator & kwaliteitsmedewerker

“Met veel enthousiasme en motivatie gingen zowel jullie coach als onze deelnemers aan de slag: niet omdat dit verplicht was, maar omdat ze er echt de meerwaarde en het plezier van inzagen!”

ChocDecor

“Christel (account manager bij Vokans, nvdr) heeft Vokans bij ons voorgesteld en wekte direct onze interesse op. Binnen onze onderneming zagen we immers uitdagingen op vlak van taal en leidinggeven. Zo is de bal aan het rollen gegaan. De meerwaarde van jullie coachings lag voor ons in de hands on aanpak. Zo ervaarden onze leidinggevenden dat er niet één manier is om moeilijke boodschappen over te brengen, en dat iedere werknemer maatwerk nodig heeft. De Vokans-coaches zorgden voor een laagdrempelige begeleiding, waarbij iedereen gelijkwaardig kon deelnemen. Met veel enthousiasme en motivatie gingen zowel jullie coach als onze deelnemers aan de slag: niet omdat dit verplicht was, maar omdat ze er echt de meerwaarde en het plezier van inzagen!”

Kristien De Boeck
HR Officer

“Met NODW worden onze (anderstalige) medewerkers op hun werkplek gecoacht, wat tijdsbesparend is voor ons bedrijf”

Ibis Budget Gent

“Als recentelijke geopend hotel kennen we vele uitdagingen. Op het vlak van HR betekent dit onder meer de aanwerving van personeel en het investeren in dit personeel d.m.v. opleidingen. Via Horeca Forma leerden we Vokans kennen, die onze partner werd in kader van NODW. Dit betekent dat onze (anderstalige) medewerkers op hun werkplek worden gecoacht, wat tijdbesparend is voor ons bedrijf. Daarnaast hebben we door deze opleiding een beter inlevingsvermogen over de werkomstandigheden van de werknemer, zodat we deze meer concrete en doelgerichte informatie kunnen bezorgen. Onze medewerkers zijn daarom ook zeer tevreden.”

Viktor De Maertelaere
General Manager

“Vokans bood steeds snelle respons op alle vragen”

Monico-Meir

“Als brasserie met Frans-Belgische keuken in het hartje van Antwerpen, beschikken we over diverse medewerkers. Om de communicatie tussen anderstaligen en Nederlandstaligen te verbeteren, riepen we de hulp van Vokans in. Zij boden steeds snelle respons op alle vragen. Hun interventie biedt een meerwaarde aan de horecasector. Wij vonden de samenwerking met andere woorden erg geslaagd!”

Jaco van Rijswijk
Zaakvoerder

“Een enorme troef is dat Vokans zich specifiek richt op het vakjargon dat medewerkers nodig hebben”

Van der Valk-hotel in Nazareth

“Ik ben directie-assistente en HR verantwoordelijke van Van der Valk Hotel Nazareth. Van der Valk Hotel Nazareth beschikt over 84 kamers, 7 polyvalente zalen voor seminaries & feesten, alsook een restaurant voor 120 personen.
Via Horeca Forma en VOKA Oost-Vlaanderen leerden we Vokans kennen. Vermits ons restaurant een capaciteit van 120 personen heeft, dienen alle schakels in onze keuken efficiënt met elkaar te werken om de bediening vlot te doen verlopen. Onze keukenchef en zijn team werkten daarom nauw samen met Vokans. Zij zijn beide zeer enthousiast en blij met de samenwerking. Een enorme troef is dat Vokans zich specifiek richt op het vakjargon dat medewerkers nodig hebben. Er werd gewerkt in kleine groepjes, en de coaches waren steeds flexibel m.b.t. de tijdstippen van de dienstverlening.”

Isabelle Beirnaert
HR-verantwoordelijke

“Gedurende onze samenwerking stond Vokans altijd open om mee te denken en indien nodig een nieuwe opleiding te ontwikkelen en te organiseren”

Makkie

“Nog voor mijn indiensttreding in 2010 werkte Makkie al samen met Vokans. Doorheen deze jaren is de samenwerking echt geëvolueerd: zo werd vroeger gekozen voor één bepaalde opleiding per jaar die iedereen kon volgen. Momenteel kunnen we echter meer op individuele maat trainingen organiseren omdat het aanbod groter is. Dit komt zeker van pas, vermits ons dienstenchequebedrijf 1200 medewerkers (huishoudhulpen en strijk(st)ers) telt.

Gedurende onze samenwerking stond Vokans altijd open om mee te denken en indien nodig een nieuwe opleiding te ontwikkelen en te organiseren. Omdat we al vele jaren opleidingen geven, kwam het vaker voor dat medewerkers met hoge anciënniteit bijvoorbeeld op hun honger bleven zitten. Ze hadden reeds alle aangeboden opleidingen gevolgd en wilden eens wat nieuws. Hier onderscheidde de service van Vokans zich: we hebben met hen samen gezeten om te bekijken welke opleidingen nog mogelijk waren en daaruit kwam een nieuwe opleiding voor gevorderden.
Niet enkel inhoudelijk, maar ook logistiek gezien is het gemakkelijk samenwerken. Zo vragen wij ieder jaar per regio een aantal opleidingen aan. Aan de hand daarvan stelt Vokans ons dan een kalender voor die we in samenspraak vastleggen. De data blijven behouden, maar indien nodig (afhankelijk van inschrijvingen) kan de inhoud ervan nog altijd aangepast worden doordat de coaches verschillende opleidingen kunnen geven. En tot slot – niet onbelangrijk – zit de verhouding prijs/kwaliteit altijd goed!”

Cindy Verthé
HR-manager

“Alle medewerkers, zowel Nederlandstalig als anderstalig, zijn zeer positief over NODW”

Hotel Franq

“De grootste uitdaging voor Relais & Châteaux Franq was de opening en het op de kaart zetten van ons boetiekhotel. Dat is aardig gelukt: ons restaurant heeft 1 Michelinster mogen ontvangen. Daarnaast zijn er de interne uitdagingen die vaak met taalproblematiek te maken hebben. Hiervoor deden we beroep op Vokans, die we via Horeca Forma leerden kennen. Wij hebben een vlotte samenwerking ervaren, en door hen is de samenwerking tussen onze medewerkers ook een stuk vlotter. Vokans bood een pakket op maat, aangepast aan onze noden. Alle medewerkers, zowel Nederlandstalig als anderstalig, zijn zeer positief over NODW.”

Kristel Geubels
General Manager

“Door middel van stages leren de verschillende personen welke interesses ze hebben en wat ze graag willen doen in de toekomst"

NH Brugge

“Ik werk nog maar sinds heel kort samen met Vokans, maar heb deze samenwerking als zeer positief en correct ervaren. Voornamelijk het feit dat iedereen de kans krijgt om een job te vinden. Door middel van stages leren de verschillende personen welke interesses ze hebben en wat ze graag willen doen in de toekomst. Een aanbeveling waard!”

Amandine Van Ingh
Front Office Manager

“Samen met Vokans hebben we de puntjes op de i gezet”

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

“Ons HR-beleid stond nog in haar kinderschoenen wanneer we voor het eerst samenwerkten met Vokans. Ongeveer 7 jaar geleden startte ik als eerste stafmedewerker HR op de personeelsdienst van het ziekenhuis. Er diende nog heel wat te gebeuren om een strategisch HR-beleid uit te bouwen. Eens gestart met competentiemanagement, deed ik een beroep op Vokans om ons onboardingtraject voor nieuwe medewerkers te verfijnen. In het zorgdepartement werkten we reeds met stagementoren. Samen met Vokans hebben we de puntjes op de i gezet en hebben we werkplekcoaches opgeleid op al onze diensten. Zij fungeren als meter of peter van nieuwe medewerkers of studenten. Vokans hielp ons met het werven en selecteren van werkplekcoaches en het uitwerken van een draaiboek voor deze coaches. Vokans verzorgde alle opleidingen en doet ook vandaag nog intervisies met de werkplekcoaches om hen te ondersteunen in hun rol.”

Jolien Eeckhout
Opleidingsverantwoordelijke/Stafmedewerker HR & Projectmanager

“Fabienne organiseerde de coaching volledig op maat van ons bedrijf”

vzw Zonnehoeve Production

“Van januari tot mei kwam Fabienne van vzw Vokans bij ons de opleiding ‘Coach de coach’ geven in kader van gespecialiseerde jobcoaching. Assertiviteit, roddelgedrag, zelfvertrouwen en omgaan met verandering stonden hier centraal, uit de actiepunten van de jaarlijkse POP-gesprekken blijkt immers dat deze thema’s voor heel wat collega’s binnen Zonnehoeve geen evidentie zijn. Zo zijn er enerzijds collega’s die te explosief of agressief reageren en anderzijds collega’s die helemaal niet durven te reageren. Verder stelden we ook vast dat een aantal collega’s met een laag zelfbeeld kampen, erg onzeker zijn en constant blijven twijfelen over alles wat ze doen. We hadden dus nood aan een manier om hun zelfvertrouwen wat meer op te krikken.

Fabienne organiseerde de coaching volledig op maat van ons bedrijf. Zo mochten we zelf de momenten aangeven waarop het voor ons het gemakkelijkst was om de sessies te laten doorgaan. Ook de precieze duurtijd van elke sessie werd volledig aan ons overgelaten. Verder kregen we altijd inspraak bij de concrete inhoudelijke invulling. Deze inhoud was echt op maat van onze doelgroep: theorie werd afgewisseld met oefeningen, filmpjes en anekdotes, wat het voor onze mensen makkelijker maakte om te kunnen volgen en alles te begrijpen. Ook voor diegenen die niet kunnen lezen of schrijven werden alternatieven voorzien. De flexibiliteit die Fabienne steeds aan de dag legde, vonden we dus een grote meerwaarde. Met dank aan haar gespecialiseerde aanpak en het professioneel aangeleverde materiaal, waren wij nadien in de mogelijkheid om zelf teamcoaching en vormingen uit te werken voor onze medewerkers op grotere schaal.

We raden andere bedrijven, die ook actief begaan zijn met het welzijn en de professionele ontplooiing van hun medewerkers, deze opleiding dus zeker aan. Zonnehoeve is in ieder geval bereid om in de toekomst, wanneer er weer thematieken opduiken waarrond onze mensen extra vorming nodig hebben, opnieuw samen te werken met Vokans. Wij zijn een tevreden klant!”

Evelien De Winne
Sociale dienst maatwerkbedrijf

“De opleidingen worden steeds met veel passie gegeven”

Bobbejaanland

“Sinds enkele jaren staan de mensen van Vokans ons bij om onze nieuwe medewerkers klaar te stomen voor een seizoen in ’t Plezantste Land en dit met een opleiding ‘Klantvriendelijke communicatie’.
Doordat er gewerkt wordt met dagdagelijkse situaties tijdens de opleiding, is dit direct heel herkenbaar en concreet. De opleidingen worden steeds met veel passie gegeven door de docenten en worden door onze medewerkers echt geapprecieerd.”

Bart Kuipers
HR Manager

“Er worden handige tips gegeven die ook voor mensen mét strijkervaring goed van pas komen”

Primahome

“Reeds een aantal jaren organiseert Vokans de opleiding ‘Huishoudelijk strijken’ voor Primahome. Het is een praktische opleiding die wordt gegeven door enthousiaste lesgevers.
Onze huishoudhulpen zijn vol lof over deze opleiding. Er worden handige tips gegeven die ook voor mensen mét strijkervaring goed van pas komen.
Daarenboven vinden we de organisatorische en administratieve opvolging van Vokans heel professioneel. Prima!”

Geert Roman
Afgevaardigd Bestuurder

“In Vokans vonden wij een ‘allround’ partner op vlak van ons loopbaanbeleid”

Sano Rice

“Wij leerden Vokans kennen via onze uitzendpartner Adecco. We zaten met de vraag om het onboardingproces van nieuwe uitzendkrachten mee te helpen ondersteunen en vonden deze in Vokans. Doel hiervan was de inwerking van nieuwe medewerkers vlotter, meer gestructureerd en duurzamer te laten verlopen. Dit gebeurde onder andere aan de hand van een presentatie en een rondleiding, praktische ondersteuning bij het invullen van kwaliteitsdocumenten, het leren kennen van de veiligheids- en hygiëneregels (haccp) etc. Met proces- en teamleaders werd besproken welke uitzendkrachten extra opleiding en/of ondersteuning nodig hadden en op welke domeinen dit diende te gebeuren. Medewerkers werden, indien nodig, ook gecoacht op attitude d.w.z. de verantwoordelijkheid dragen voor het  eigen werk en het samenwerken.

Geleidelijk werd de coaching ook uitgebreid naar de vaste medewerkers binnen Sano Rice. De focus hierbij lag op het creëren van een grotere betrokkenheid van medewerkers en hun verdere ontwikkeling binnen het bedrijf. Door het geven van opleiding, individueel of in groep en de directe coaching & opvolging op de werkvloer, trachtten wij een diepere kennis van de medewerker te bewerkstelligen. Op deze manier werden audits geen controlemiddel meer, maar een bevestiging van de goede werking.
Tot slot werkten wij ook met Vokans samen om onze procesleaders te coachen in hun soft skills (omgang met medewerkers, geven van feedback & instructies, samenwerking, …), volgden medewerkers bij hen loopbaanbegeleiding en kregen anderstalige medewerkers taalcoaching op de werkvloer aangeboden.
Kortom, in Vokans vonden wij een ‘allround’ partner op vlak van ons loopbaanbeleid!”

Monika De Coninck
HR Manager

“Onze nieuwe poetshulpen staan stevig in hun schoenen dankzij Vokans”

Leercenter van het Zorgbedrijf Antwerpen

“De trainers van Vokans zorgen er telkens voor dat onze nieuwe poetshulpen met volle goesting aan hun eerste werkdag beginnen, stevig in hun schoenen, goed geïnformeerd en met de juiste vaardigheden!”

Joke Peeters
HR-adviseur