02 246 34 85

Wie zijn we

Welkom op vokans.be!

Vokans (voluit Vormings- en OpleidingsKANSen) vormt sinds 1991 de brug tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden (= de 3 w’s). Als vzw werken we zowel op Vlaams, Brussels, regionaal als lokaal niveau. Hoewel we onder de paraplu van het ACV huizen, streven we ondernemerschap en een autonome werking na.
 

Bij Vokans zijn we bedreven in het ontwikkelen van huidig en toekomstig menselijk kapitaal, in al haar dimensies. Werken is voor ons de belangrijkste factor in de sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling, maar is vooral de motor van economische groei. Met een ervaren en gemotiveerd team  zorgen we voor rendement bij onze 3 w’s. Met onze authentieke, pure aanpak en onze uiteenlopende achtergrondervaring, motiveren we een diverse groep van mensen om met plezier te werken.

Enerzijds: werkgevers en leidinggevenden ondersteunen op de werkvloer in het selecteren, aanwerven en opleiden van personeel, werkplekleren, leidinggeven, mensen leren evalueren en competentiemanagement.

Anderzijds: vormen, opleiden, trainen, begeleiden en coachen van mensen om zo hun competenties te versterken en hun tewerkstellingskansen te verhogen.

 

Durven anders denken en doen

Innovatie en flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn voor ons kernbegrippen. Zo boetseren wij een hybride oplossing en aanpak op maat van uw noden: digitaal, face-to-face, blended, etc.

We helpen u bij het motiveren van medewerkers, meer resultaatgericht werken, breder inzetbaar personeel, langer met de glimlach werken en zoeken naar werkbaar werk.

De Vokans-waarheden:

  • We zijn meer dan 25 jaar gevalideerd partner van de Vlaamse Overheid.
  • We zijn gedeeltelijk gesubsidieerd, dus financieel interessant.
  • We zijn lokaal verankerd en regionaal ingebed (dus we spreken dezelfde taal).
  • We maken tijd voor de klant en streven naar een duurzame samenwerking.
  • Onze klanten hebben naam en faam (vraag gerust referenties).
  • We werken op maat van de klant: we zijn zowel flexibel in ons aanbod als in de uitvoering van de opdrachten.
  • We bevragen onze klanten, we bouwen aan een klantenrelatie en ons dienstenpakket is marktconform.
  • We zijn gedreven, ondernemend en trendsetter in onze opleidingssector.

ONZE KLANTEN HEBBEN NAAM EN FAAM!

KLACHTEN

Inleiding

Bij het ondertekenen van de overeenkomst met VZW Vokans / VZW Vokans Brussel, wordt u op de hoogte gebracht van het bestaan van onze klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden of heeft u klachten over onze werking, dan heeft u het recht om dit te melden. Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden. Op schriftelijke klachten geven wij een antwoord binnen de 30 kalenderdagen. Het is altijd onze betrachting onmiddellijk een oplossing te bieden voor het probleem. Lukt dit niet meteen, trachten wij binnen de 30 dagen een oplossing voor te stellen.

Klachten die niet ontvankelijk zijn

– Klachten over regelgeving
– Klachten over het beleid van de overheid
– Klachten over beleidsvoornemens of verklaringen
– Klachten die betrekking hebben of feiten die langer dan 1 jaar voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
– Anonieme klachten
– Klachten die ongegrond zijn
– Indien klager geen belang kan aantonen.

Behandeling van klachten

Klachten worden steeds discreet behandeld.

De schriftelijke klacht wordt behandeld door de regiomanager van de Vokans afdeling. De regiomanager is niet rechtstreeks bij de feiten (waarop de klacht slaat) betrokken.

De persoon die de klacht behandelt, respecteert het beroepsgeheim en behandelt de klacht met de nodige discretie en neutraliteit.

Wat gebeurt er met de klacht?

– De ontvangst van klacht zal binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk bevestigd worden.
– Indien de klacht niet behandeld wordt, zal u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden. De weigering tot behandelen moet steeds gemotiveerd worden.
– Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de klacht dient de klacht afgehandeld te zijn. De bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de motivering worden u schriftelijk meegedeeld.

Bij wie kan u terecht?

De regiomanager van VZW Vokans – VZW Vokans Brussel

De Afgevaardigd Bestuurder van Vokans vzw en Vokans Brussel vzw:
Leen Servranckx
Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek
02/246.32.73